[CrackMe练习] 160个CM之002“Afkayas”

今天我们用 第二个附件 也就是 Afkayas的Afkayas.1.Exe

我们先运行起来看看

还是输入我最爱的假码 dbgpro.com和moc.orpgbd

然后点确定

有错误提示~ 大家可以先尝试通过字符串定位到关键跳,然后nop掉试试,今天我采取另外一种方法


我们把软件附加到OD

附加了以后按F9运行起来,或者点圆圈圈里面的按钮跑起来

然后我们输入假码,输入假码后 先不要点确定,我们今天用messagebox的断点来破解这个软件,

输入假码后 我们切换到OD,OD菜单上面有个BreakPoint的插件,我们在这里面选择messagebox

因为这个软件是VB的 所以我们要在VBAPI里面选,如下图

下好断点后,我们点OK 按钮,这时候我们发现,没有弹框 但是OD显示暂停下来了,这就表示我们已经断下来了

这个时候我们看下右下角的堆栈窗口

有个返回到 afkayas_.00402622表示,执行完messagebox会跳转到这句 继续执行,我们在这句上面 点右键,选择反汇编窗口中跟随,或者直接选择这句话,然后敲回车

我们会来到箭头所指向的地址,往上面托 会发现有我们的成功提示和错误提示(要看到这个提示得先查找过字符串) 在地址004025E5出我们发现了一个>符号,这表示是从别的地方跳入过来的

我们选中004025e5这一行,跟到跳转源头出,发现是个je跳转,

我们来分析下

0040258B   /74 58     je short Afkayas_.004025E5
0040258D  . |68 801B4000  push Afkayas_.00401B80          ; UNICODE "You Get It"
00402592  . |68 9C1B4000  push Afkayas_.00401B9C          ; ASCII "\r"
00402597  . |FFD7     call edi                 ; msvbvm50.__vbaStrCat
00402599  . |8BD0     mov edx,eax
0040259B  . |8D4D E8    lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x18]
0040259E  . |FFD3     call ebx                 ; msvbvm50.__vbaStrMove
004025A0  . |50      push eax
004025A1  . |68 A81B4000  push Afkayas_.00401BA8          ; UNICODE "KeyGen It Now"
004025A6  . |FFD7     call edi                 ; msvbvm50.__vbaStrCat
004025A8  . |8D4D 94    lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x6C]
004025AB  . |8945 CC    mov dword ptr ss:[ebp-0x34],eax
004025AE  . |8D55 A4    lea edx,dword ptr ss:[ebp-0x5C]
004025B1  . |51      push ecx
004025B2  . |8D45 B4    lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x4C]
004025B5  . |52      push edx
004025B6  . |50      push eax
004025B7  . |8D4D C4    lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x3C]
004025BA  . |6A 00     push 0x0
004025BC  . |51      push ecx
004025BD  . |C745 C4 08000>mov dword ptr ss:[ebp-0x3C],0x8
004025C4  . |FF15 10414000 call dword ptr ds:[<&MSVBVM50.#rtcMsgBox>; msvbvm50.rtcMsgBox
004025CA  . |8D4D E8    lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x18]
004025CD  . |FF15 80414000 call dword ptr ds:[<&MSVBVM50.__vbaFreeS>; msvbvm50.__vbaFreeStr
004025D3  . |8D55 94    lea edx,dword ptr ss:[ebp-0x6C]
004025D6  . |8D45 A4    lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x5C]
004025D9  . |52      push edx
004025DA  . |8D4D B4    lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x4C]
004025DD  . |50      push eax
004025DE  . |8D55 C4    lea edx,dword ptr ss:[ebp-0x3C]
004025E1  . |51      push ecx
004025E2  . |52      push edx
004025E3  . |EB 56     jmp short Afkayas_.0040263B
004025E5  > \68 C81B4000  push Afkayas_.00401BC8          ; UNICODE "You Get Wrong"
004025EA  . 68 9C1B4000  push Afkayas_.00401B9C          ; ASCII "\r"
004025EF  . FFD7     call edi                 ; msvbvm50.__vbaStrCat
004025F1  . 8BD0     mov edx,eax
004025F3  . 8D4D E8    lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x18]
004025F6  . FFD3     call ebx                 ; msvbvm50.__vbaStrMove
004025F8  . 50      push eax
004025F9  . 68 E81B4000  push Afkayas_.00401BE8          ; UNICODE "Try Again"
004025FE  . FFD7     call edi                 ; msvbvm50.__vbaStrCat
00402600  . 8945 CC    mov dword ptr ss:[ebp-0x34],eax
00402603  . 8D45 94    lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x6C]
00402606  . 8D4D A4    lea ecx,dword ptr ss:[ebp-0x5C]
00402609  . 50      push eax
0040260A  . 8D55 B4    lea edx,dword ptr ss:[ebp-0x4C]
0040260D  . 51      push ecx
0040260E  . 52      push edx
0040260F  . 8D45 C4    lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x3C]
00402612  . 6A 00     push 0x0
00402614  . 50      push eax

je出 如果实现了,就会执行提示错误,然后jmp到别的地方,如果没有实现,就会提示成功,然后通过jmp会跳过错误提示,那么 我们把je出nop掉应该就可以了

我们nop掉je然后保存文件~具体怎么保存请看上一篇文章

然后运行

怎么样 又一次爆破成功,这里是通过API断点的方法

原创文章,转载请注明: 转载自Windows内核安全驱动编程

本文链接地址: [CrackMe练习] 160个CM之002“Afkayas”

1人评论了“[CrackMe练习] 160个CM之002“Afkayas””

 1. je上面有获取真验证码的代码,大家可以把断点往je上面一部分打,然后F8单步跟的时候注意看寄存器窗口和堆栈窗口

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注